საზღაურიკალკულატორი

დავის ღირებულება (ლარი)
დავის კლასიფიკაცია
მოსმენის ფორმა
არბიტრების რაოდენობა
რეზიდენტობაშპს დავების განმხილველი ცენტრი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204547348

სს საქართველოს ბანკი

BAGAGE22

ანგარიში : GE79BG0000000261753500

 

სს პროკრედიტ ბანკი

MIBGGE22

ანგარიში : GE28PC0133600100064812

 

 რეკომენდაცია:საბანკო გადარიცხვისას საფუძველში მიუთითეთ მოპასუხის სახელი და გვარი.

 

უპირატესობები